Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke zetel: Garifuna BV – Very Sherry

Varkensmarkt 1

2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0435 305 316

Contactgegevens: Tel. +32 3 376 79 06

Mailadres: info@verysherry.be

Bankgegevens: Bank: Belfius

IBAN: BE62 0682 2629 4761

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Very Sherry biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar aanbod online te kopen.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop. Het plaatsen van een bestelling via de webshop betekent dat de klant de voorwaarden geraadpleegd heeft en deze uitdrukkelijk aanvaardt. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard werden door Very Sherry.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door een bestelling te plaatsen verklaart de klant 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 2: Online aankopen

Via de webshop www.verysherry.be kan de klant artikelen bestellen.

Na betaling van de bestelling worden de wijnen, sherry’s en/of toebehoren geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. Leveringen kunnen gebeuren door de eigen Very Sherry diensten of via andere – door Very Sherry – aangestelde diensten.

De klant kan kiezen tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via overschrijving
 • Via Bancontact / Mister Cash
 • Via iDeal
 • Via Payconiq

Very Sherry is gemachtigd om een bestelling schriftelijk te weigeren indien er een ernstige tekortkoming van de klant wordt vastgesteld.

Elke klant – zowel particulier als professioneel – ontvangt een factuur, onmiddellijk bij het plaatsen en betalen van de bestelling. Deze factuur wordt online gegenereerd en ter beschikking gesteld van de klant.

Bij het invoeren van de bestelling kan de klant aangeven of deze al- dan niet zelfstandig is en daartoe de nodige bedrijfsgegevens verstrekken.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en inclusief alle andere eventuele taksen en belastingen, verplicht door de klant te dragen.

Indien er leveringskosten of andere bijkomende kosten aangerekend worden, zullen deze steeds apart vermeld worden.

Artikel 4: Aanbod

Het aanbod van de webshop wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Toch is het mogelijk dat de informatie op de webshop onvolledig of niet up to date is. Bovendien kan de informatie materiële en/of inhoudelijk fouten bevatten. Very Sherry kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële of inhoudelijke fouten of voor zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Very Sherry in geen geval. Very Sherry is – voor wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft – slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle informatie mbt de aangeboden producten (beschikbaarheid, levertermijn, technische informatie, …) kan door de klant opgevraagd worden bij Very Sherry.

Het aanbod is steeds geldig zolang de voorraad strekt en kan te alle tijden aangepast of ingetrokken worden door Very Sherry. Very Sherry kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van producten uit het aanbod.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en leveringskosten

Artikel 5.1: Levering

Via de webshop geplaatste bestellingen worden geleverd in België en in Nederland.

De bestellingen worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. Leveringen kunnen gebeuren door de eigen Very Sherry diensten of via andere – door Very Sherry – aangestelde diensten.

De klant kan bij het plaatsen van de bestelling aangeven waar deze mag afgeleverd worden indien er op het moment van de levering niemand aanwezig is om de producten te ontvangen (bv bij de buren, in een garage, …). Very Sherry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel verdwijnen of beschadigen van de producten wanneer deze zijn afgeleverd op de alternatieve leverplaats.

Leveringen worden steeds aangeboden van maandag tot zaterdag tussen 9u00 en 17u30, tenzij anders afgesproken.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of van de levering moet door de klant onmiddellijk – uiterlijk binnen de 3 dagen na de levering – schriftelijk gemeld worden aan Very Sherry.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij – of een door de klant aangewezen andere partij die niet de vervoerder is – de producten fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Wanneer de klant zelf de producten zou afhalen / vervoeren gaat het risico van verlies of beschadiging over op de klant vanaf hij – of een door de klant aangewezen andere partij die de producten vervoert – deze goederen fysiek in ontvangst neemt.

Artikel 5.2: Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt bepaald op:

 • 1 tot 5 werkdagen voor leveringen in België, tenzij anders overeengekomen met de klant
 • 1 tot 10 werkdagen voor leveringen in Nederland, tenzij anders overeengekomen met de klant

De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend. Vertraging van de levering door onvoorziene omstandigheden of door overmacht kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, onkostenvergoeding of gerechtelijke vervolging.

Indien een product tijdelijk uitgeput is kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen gebeurt.

Artikel 5.3: Leveringskosten

 • Leveringen in België:
  • Gratis levering in België vanaf 100 euro incl. BTW
  • Leveringskosten bij bestellingen voor minder dan 100 euro incl. BTW in België: 7,50 euro incl. BTW
 • Leveringen in Nederland:
  • Gratis levering in Nederland vanaf 200 euro incl. BTW
  • Leveringskosten bij bestellingen voor minder dan 200 euro incl. BTW in Nederland: 20 euro incl. BTW

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 met betrekking tot de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. De wettelijke garantie is geldig vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd gelden.

Om beroep te kunnen doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klanten worden eveneens geadviseerd om de originele verpakking van de producten te bewaren.

Voor eender welke klachten mbt producten, aangekocht via de webshop en geleverd door Very Sherry – moet de klant zo vlug als mogelijk contact opnemen met de klantendienst van Very Sherry. Vervolgens kan er afgesproken worden dat de klant de betreffende producten – op zijn kosten – terugstuurt naar of terugbezorgt aan Very Sherry.

Elk gebrek aan een product moet in elk geval binnen een termijn van 3 maanden na de aankoop / levering gemeld worden aan Very Sherry. Nadien vervalt het recht op vervanging, terugbetaling of herstelling.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 3 maanden na de datum van de aankoop / levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij het tegenbewijs door de klant geleverd kan worden.

Wanneer een fles kurksmaak heeft wordt deze door Very Sherry omgewisseld. In dat geval dient de klant – op zijn kosten – de geopende fles, met de kurk erop en de betreffende drank erin, terug te bezorgen aan Very Sherry. Very Sherry zal het product dan vervangen zonder te garanderen dat de vervangfles een product van hetzelfde huis of dezelfde jaargang zal zijn. De waarde van de vervangfles zal echter wel minimaal dezelfde waarde hebben dan die van het product dat vervangen wordt.

De commerciële of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken ten gevolge van ongepast gebruik of ongepaste stockage van het product of ten gevolge van ander gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd.

De commerciële of wettelijke garantie is eveneens niet van toepassing op producten met een korte levensduur.

De commerciële of wettelijke garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Very Sherry is bereikbaar op werkdagen van 9u00 tot 17u00:

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het wettelijke recht om – zonder opgave van een reden en binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten – af te zien van de aankoop. In dat geval dient de klant – op zijn kosten – de producten terug te bezorgen aan Very Sherry in onberispelijke staat – eveneens binnen de 14 dagen na ontvangt van de producten.

De klant dient hiertoe contact op te nemen met de klantendienst van Very Sherry om de retourzending aan te kondigen en te organiseren.

Een retourzending kan worden geweigerd door Very Sherry indien de producten of de verpakking beschadigd, onvolledig of niet aanwezig zouden zijn of indien ze eender welk ander gebrek vertonen, veroorzaakt door of na de initiële aankoop.

Indien een retourzending verloopt volgens de geldende procedure en de producten of de verpakking geen gebreken vertoont zal Very Sherry de retourzending aanvaarden en overgaan tot terugbetaling.

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig zou zijn, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettelijkheid en toepasbaarheid van alle andere bepalingen beïnvloeden. Indien Very Sherry het nalaat om bepalingen van deze Algemene voorwaarden af te dwingen of eender welk recht hiervan uit te oefenen, zal dat niet als verzaking aangemerkt kunnen worden. Het zal de geldigheid van de bepalingen en rechten niet aantasten.

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden worden aangevuld met andere voorwaarden, waaronder de Algemene verkoopvoorwaarden van Very Sherry en alle andere relevante wettelijke bepalingen.

Ingeval van tegenstrijdigheden primeren deze Algemene voorwaarden.

Very Sherry kan te allen tijden de Algemene en andere voorwaarden aanpassen zonder daarvan voorafgaandelijk kennis te geven.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop betekent dat de klant de betreffende voorwaarden geraadpleegd heeft en deze uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 11: Bewijsvoering

De klant weet en aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kan dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, evenals elk internationaal recht dat betrekking heeft op de genoemde handelingen en bedrijfsvoering.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.